Alla människor har rätt att bli bemötta med värdighet. De mänskliga rättigheterna utgår från att ”alla människor är födda fria och jämlika i värdighet” (all human beings are born freeand equal in dignity). I det bemötandet ingår att ingen skall missgynnad på grund av sin grupptillhörighet, bakgrund eller personliga livsval.

Mångfald innebär att få vara människa fullt ut. Att min personlighet, mina erfarenheter, kunskaper och färdigheter, min bakgrund och mina levnadssammanhang tas till vara i samhället.Stäng

Den frihet och rättvisa jag har rätt att kräva för min egen skull skall jag erbjuda andra. Om jag är ateist skall jag erbjuda den kristne frihet att utöva sin religion. Om en kristen vill vara fri behöver hon erbjuda juden frihet. Om juden är fri så måste muslimen få vara det. Och om muslimen vill vara fri måste även ateisten få vara fri att utöva sitt liv som hon vill. Den ömsesidiga friheten gäller inte bara för de 7 diskrimineringsgrunderna utan som en livshållning i alla sammanhang.

Mina rättigheter innebär inte att jag får kränka dina rättigheter. Men mina skyldigheter är också dina för att samhället skall hållas samman. Det som håller det mångkulturella och levande samhället samman ärmänskliga rättigheter, demokrati och öppenhet.

Att arbeta med mångfald och jämställdhet innebär också att motverka diskriminering, fördomar, stigmatisering, skuldbeläggning och syndabocksmentalitet som skapas ur ett förenklat ”vi och dom”. Rädslor och motstånd mot förändring leder lätt till fientlighet och på sikt till rasism.

Etik och moralism är ofta varandras motpoler. Fanatism och fundamentalism har till syfte att göra människor lika. Tron på mångfaldens inneboende kraft erkänner istället vår rätt att vara olika. Och lika om vi så vill. Kultur är inget ok som vi måste bära på och lyda under. Kulturer skapas från generation till generation, är föränderlig och dynamisk. Men kulturens mörka sida är makt, tvång, hot och repressalier. Tron på att kulturer är essentiella och skall behållas oföränderliga har skapat mycket lidande i världen.

Jag vill arbeta för ett öppet, inkluderande, respektfullt, jämställt och jämlikt samhälle där våra olikheter bidrar till utveckling och hållbarhet.

Jag vill bidra till ett chefskap och ledarskap som kan leda mångfald så att organisationens verksamhetsmål kan uppnås. Mångfald är inget mål i sig. Mångfalden finns och existerar kontinuerligt, oavsett om vi önskar det eller ej. Men den hindras ofta att blomma ut och bli en styrka i organisationen.

Jag ser ledare som kultursättare. De skall arbeta medvetet, strategiskt och konkret. Men det måste också finnas andra kulturbärare i organisationer som engagerar sig och arbetar för det gemensamma bästa. Därför är frågan om mångfald också en kulturfråga. Vilken kultur skall vi ha på vår arbetsplats? När är vi en bra arbetsgivare? Vilka kulturella spelregler och beteenden vill vi lyfta fram och förstärka?

En viktig del i varje arbetsplatskultur är hur vi samarbetar. Det bästa samarbetet uppnås när medarbetare deltar av egen fri vilja och tar personligt ansvar för resultaten – och bidrar med sin egen kreativitet till lösningen och utvecklingen. Hur bygger vi upp en beslutskultur där individers personliga bidrag leder till kloka och visa beslut i organisationen?

Mina ledord är: Värdighet, generositet och mångfald

Ta gärna kontakt eller läs min blogg!

mvh

Marco